top of page

 ให้สัมภาษณ์บรรณาธิการคอลัมน์ Focus หนังสือพิมพ์ The Nation 

13/12/2018

"การแทรกแซงโดยเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และแน่นอนส่งผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาอย่างไร้ข้อยกเว้น ดังนั้น พวกเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งดิจิทัลและนวัตกรรม"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ในฐานะหัวหน้าโครงการผังแม่บทจุฬาฯ ศตวรรษที่ 2 : เขตการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU2040 Masterplan) ให้สัมภาษณ์บรรณาธิการคอลัมน์ Focus หนังสือพิมพ์ The Nation 

อ่านต่อ http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30360031

bottom of page