top of page

หารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาเมืองเก่าสงขลา สู่ “เมืองเดินได้ เมืองเดินดี”

02/03/2019

ผศ.ดร นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) นำทีม UddC คุณแทนศร พรปัญญาภัทร คุณจิรัฏฐ์ ม้าไว คุณชยากรณ์ กำโชค และคุณอิซะดอรา อาฟเวดูโท นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฌอง โมเนต์ ประเทศฝรั่งเศส หารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาเมืองเก่าสงขลา สู่ “เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” ส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก ร่วมกับ “ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม” นำโดย นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม นายชนินทร์ สาครินทร์ รองนายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสงขลา อ.ดร.จเร สุวรรณชาต รองนายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.สืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
อ.วุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ์ นักวิชาการและประชาสัมพันธ์ภาคีคนรักสงขลาสมาคม ณ ห้องประชุมภาคีรักเมืองสงขลาสมาคม โรงสีแดง
หับ โห้ หิ้น อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

bottom of page