top of page

Design Workshop การปรับปรุงย่านศาลหลักเมือง เทศบาลนครขอนแก่น

07/05/2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Design Workshop การปรับปรุงย่านศาลหลักเมือง เทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารสิม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 40 คน
 

Design Workshop การปรับปรุงย่านศาลหลักเมือง เทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินการโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) UddC และเทศบาลนครขอนแก่น

bottom of page