top of page

ต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่

14/05/2019

14 พ.ค. 62 - ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ต้อนรับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล นายไกลก้อง ไวทยการ และคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
ณ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง อาคารอามีโก้ทาวเวอร์

 

ผอ. UddC บรรยายแนะนำ UddC ตลอดจนการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk) โครงการกรุงเทพฯ250 และโครงการพัฒนาฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นต้น พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวคิดการกระจายอำนาจกับการพัฒนาเมือง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

bottom of page