top of page

เสวนาหัวข้อ เมืองกับความเหลื่อมล้ำ

15/05/2019

"ความเหลื่อมล้ำในมิติผังเมือง"

15 พ.ค. 62 - ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) เสวนาหัวข้อ “เมืองกับความเหลื่อมล้ำ” ส่วนหนึ่งของการบรรยายชุด “ความเหลื่อมล้ำในหลากมิติ” ร่วมจัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP)
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

bottom of page