เวทีเสวนา ภูมิทัศน์การพัฒนากรุงเทพ ผ่านยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วม หัวข้อ “เมืองในอนาคต”

07/06/2019

7 มิ.ย. 62 - ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) พูดถึง Sense of Belonging ในเวทีเสวนา ภูมิทัศน์การพัฒนากรุงเทพ ผ่านยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วม หัวข้อ “เมืองในอนาคต” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา อาทิ รศ.ดร ประภาส ปิ่นตบแต่ง รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ฯลฯ เวทีเสวนาดำเนินการโดย สถาบันวิจัยดิเรกชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์