top of page

เข้าพบ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

13/06/2019

ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) เข้าพบ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอโครงการฟื้นฟูเมืองที่มีความพร้อมดำเนินการใน 4 กลุ่มงาน ได้แก่

 

1) การปรับปรุงย่านสร้างสรรค์ริมน้ำ 

2) การสร้างพื้นที่สีเขียวสุขภาวะ 

3) การส่งเสริมเมืองเดินได้-เดินดี 

4) การส่งเสริมการสัญจรในเมือง

โดยมีเลขานุการผู้ว่าฯ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ และผู้บริหารส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย

ผู้ว่าฯ และที่ประชุมมีความเห็นว่า โครงการที่ UddC ได้ศึกษาและนำเสนอ มีความสอดคล้องกับนโยบายของ กทม. อีกทั้งผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงมีความพร้อมในการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันสั้น - คาดว่าไม่นานเกิดรอ

bottom of page