top of page

คุณปรีชญา นวราช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ขึ้นบรรยายในหัวข้อ CITY OF TOMORROW บนเวที Asia Young Designer Awards by Nippon Paint ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13/08/2019

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ UddC กล่าวว่า ความท้าทายและปัญหาที่เมืองทั่วโลกกำลังเผชิญ ทั้งวิกฤตการณ์ด้านภูมิอากาศ สถานการณ์ Modern Syndrome ของคนเมือง การเข้าสู่สังคมสูงอายุ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายของประชากรสู่เขตเมืองอย่างมากเป็นประวัติการณ์ หรือแม้กระทั่งวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักออกแบบเมืองจำเป็นต้องใช้กระบวนการ “มองภาพอนาคต” (foresight) เพื่อให้เมืองถูกออกแบบโดยตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มได้ในอนาคต

"เราจะวางแผนเมืองอย่างไรให้แม่นยำและตรงประเด็น กระบวนการมองภาพอนาคต (foresight) จึงเกิดขึ้น กระบวนการที่แตกต่างกับการพยากรณ์หรือ ทำนาย แต่กระบวนการ foresight นั้นจะครอบคลุมภาพทางเลือกของอนาคตที่เป็นไปได้ อนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น และที่สำคัญอนาคตที่อยากให้เกิดขึ้น" คุณปรีชญา กล่าว

ส่วนสถานการณ์ในกรุงเทพฯ ซึ่งกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ ประชากรขาดแคลนพื้นที่สีเขียวสาธารณะ การจราจรติดขัด และโครงสร้างทางเดินเท้าที่ไม่มีคุณภาพ คุณปรีชญา มีข้อเสนอว่า กระบวนการมองภาพอนาคต ควบคู่ไปกับกระบวนการร่วมออกแบบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการใช้ต้นทุนเมืองที่มีอยู่ เช่น โครงสร้างทิ้งร้างและที่ว่างใต้ด่วน เป็นทางเลือกที่นักออกแบบเมืองสามารถนำมาออกแบบพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความต้องการที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคตได้

ดังเช่นโครงการออกแบบต่างๆ ของ UddC เช่น โครงการเส้นทางสีเขียวเชื่อมสวนลุมพินีกับสวนเบญจกิติ (Bangkok Green Bridge) โครงการสะพานด้วนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (พระปกเกล้าสกายปาร์ค) และ โครงการทางจักรยานใต้ทางด่วนใจกลางเมือง (Bangkok Low Line) เป็นต้น
 

สุดท้าย คุณปรีชญา ยังฝากข้อคิดให้นักศึกษาที่ฟังอย่างตั้งใจว่า Tomorrow City is in your hand เมืองอยู่ในอยู่มือของนักออกแบบรุ่นใหม่ ทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของเมือง เพื่อให้เมืองส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของทุกคนต่อไป

bottom of page