top of page

รับฟังความต้องการชุมชนเดินหน้าโครงการ Bangkok Green Bridge

22/08/2019

22 ส.ค. 62 - คุณปรีชญา นวราช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ฝ่าย Urban Design and Development และคณะทำงาน นำเสนอรายละเอียดโครงการปรับปรุงทางเดินและทางจักรยาน คลองไผ่สิงโต พร้อมจัดกระบวนการสนทนากลุ่มกับชาวชุมชน ณ ห้องประชุม วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้รับความสนใจจากชาวชุมชนร่วมฤดีและชุมชนโปโลกว่า 60 คน ร่วมสะท้อนปัญหาการใช้งานโครงสร้างที่มีอยู่เดิมในปัจจุบัน ตลอดจนรูปแบบการพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้ในอนาคตอันใกล้

โครงการปรับปรุงทางเดินและทางจักรยาน คลองไผ่สิงโต ริเริ่มโดยสำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับสำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โรงงานยาสูบ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายฟื้นฟูโครงสร้างทางเดิน-ทางจักรยาน ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ เป็นโครงสร้างทางเดิน-ทางจักรยานสีเขียวใจกลางเมืองที่ปลอดภัย ร่มรื่น น่าใช้งาน และมีศักยภาพเป็น “สีเขียวเชื่อมย่าน สะพานเชื่อมเมือง” ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและคนเมืองทุกคน

bottom of page