top of page

ภูเก็ตเดินหน้าโครงการ KATA EMERALD CANAL 
คลองมรกตเชื่อมย่าน เปิดหน้าบ้านการท่องเที่ยวนิเวศยั่งยืน

12/11/2019

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนา “คลองปากบางกะตะ” KATA EMERALD CANAL คลองมรกตเชื่อมย่าน เปิดหน้าบ้านการท่องเที่ยวนิเวศยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่างภาคีร่วมพัฒนา 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลกะรน บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลกะรน บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลกะรน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะ-กะรน และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) หวังยกระดับภูเก็ตสู่ต้นแบบเมืองรีสอร์ตชายฝั่งและเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก

12 พฤศจิกายน 2562 - คุณภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การร่วมดำเนินโครงการพัฒนาคลองปากบางกะตะ ณ เทศบาลตำบลกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการร่วมกันแบบหุ้นส่วนพัฒนา (PPCPs: Public, Private, Community Partnerships) มีเป้าหมายพลิกฟื้นคลองปากบางแห่งชายหาดกะตะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญระดับจังหวัด ภายใต้แนวคิด “KATA EMERALD CANAL คลองมรกตเชื่อมย่าน เปิดหน้าบ้านการท่องเที่ยวนิเวศยั่งยืน” สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวภายในปี 2580

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมดำเนินโครงการพัฒนาคลองปากบางกะตะได้รับเกียรติจากผู้มีเกียรติทุกภาคส่วน อาทิ
คุณทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน คุณวินัย ชิดเชี่ยว กำนันตำบลกะรน คุณคำเพชร พัฒกอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลกะรน คุณเสถียร เรือนเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลกะรน คุณวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกรมเจ้าท่าสาขาภูเก็ต
คุณอังคณา ธเนศวิเศษกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะ-กะรน ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ตลอดจนสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมพิธีอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

bottom of page