top of page

“โครงการพัฒนาสาธารณูปการเพื่อการท่องเที่ยว” โดย นิสิตผังเมืองจุฬาฯ คว้า Popular Vote

โครงการพัฒนาเมืองขวัญใจชาวระยอง

77318894_1723667294432884_35532681051635
77318894_1723667294432884_35532681051635

press to zoom
78167212_1723667347766212_62217279403888
78167212_1723667347766212_62217279403888

press to zoom
75242166_1723667101099570_29622292073603
75242166_1723667101099570_29622292073603

press to zoom
77318894_1723667294432884_35532681051635
77318894_1723667294432884_35532681051635

press to zoom
1/9

23/11/2019

22 พ.ย. 62 - โครงการพัฒนาสาธารณูปการเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Facilities) ศึกษาและออกแบบโดย คุณสุวนันท์ วีรงคเสนีย์ นิสิตภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลโครงการพัฒนาขวัญใจชาวระยอง หลังได้รับโหวตจากผู้ร่วมฟังการนำเสนอสาธารณะ “ระยอง ๒๐๔๐ เปลี่ยนภาพจำ ทำภาพจริง” ด้วยคะแนนโหวตสูงสุด

โครงการ Popular Vote เป็นการออกแบบวางผังในย่านเมืองเก่าระยอง โดยวางโปรแกรมด้านการท่องเที่ยวในอาคารที่มีอยู่เดิมบนถนนยมจินดาขนานกับแม่น้ำระยอง เพื่อฟื้นฟูถนนสายสำคัญของย่านเมืองเก่าให้มีชีวิตชีวาและดึงดูดนักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น โปรแกรมที่น่าสนใจ อาทิ Rayong Co-Playing with Cultural Center พิพิธภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยนำเสนอผ่านเทคโนโลยีทันสมัย Rayong Antiuqe Hotel co-Hotel โรงแรมรูปแบบใหม่ที่ผู้พักจะได้ซึมซับวิถีชาวเมืองระยองสมัยก่อน Poshtel ที่พักเอาใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ รวมถึง Nungyai Shadow Play แปลงพื้นที่ริมน้ำเป็นโรงแสดงหนังใหญ่ วัฒนธรรมพื้นถิ่นชาวระยอง

นอกจากรางวัลชนะเลิศแล้ว ยังมีอีก 2 โครงการที่ได้รับคะแนนโหวตไม่แพ้กัน คือ โครงการปรับปรุงท่าเรือเมืองเก่าระยองเพื่อการเชื่อมต่อ (Water Based Old Town Rayong) โดยคุณลชา แดงธรรมชาติ และโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อความปลอดภัย โดย คุณธนภรณ์ เมธาสันต์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล

ในงานนำเสนอสาธารณะ “ระยอง ๒๐๔๐ เปลี่ยนภาพจำ ทำความจริง” นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ในสตูดิโอ Community Planning ได้จัดแสดงโครงการพัฒนาเมืองเก่าระยองจำนวน 22 โครงการ แบ่งเป็น 4 ด้านคือ ด้านการสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเชื่อมต่อ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานกว่าร้อยคนจากทุกภาคส่วนร่วมศึกษา ซักถาม และโหวตผลงานที่ชื่นชอบ ภายใต้เกณฑ์ส่งผลกระทบเชิงบวกสูงและทำได้จริง

ผลงานทั้งหมดเป็นผลลัพธ์จากการลงพื้นที่กว่า 5 ครั้ง ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อทำกระบวนการศึกษาศักยภาพพื้นที่ และจัดกระบวนรับฟังความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ สตูดิโอจัดเรียนการสอนภายใต้แนวคิด "เรียนกับมืออาชีพ" โดยความร่วมมือของ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CE.US)
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUURP) บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด (RYCD) ร่วมกับเทศบาลนครระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ดำเนินการสอนโดย ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการ UddC ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ อ.ธนิชา นิยมวัน
อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ และ คุณปรีชญา นวราช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ UddC เมื่อวานนี้ยังได้รับเกียรติ ผศ. คมกริช ธนะเพทย์ และ
อ. สุภาพิมพ์ คชเสนี มาให้กำลังใจน้องๆ ที่งานด้วย

bottom of page