top of page

Take a Deep Breath: Bangkok's Night of Ideas

30/01/2020

“ลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล เพิ่มขนส่งมวลชนคุณภาพ สร้างเมืองเดินได้และพื้นที่สีเขียว”

30 ม.ค. 63 - ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา เมือง สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ตบเท้าขึ้นเวที "Take a Deep Breath: Bangkok's Night of Ideas" เพื่อร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนและหาทางออกในวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน จัดโดย

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาของฝรั่งเศส ถือเป็นการจัดงาน Night of Idea ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งกำลังเผชิญวิกฤตด้านมลภาวะทางอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน

 

วิทยากรบนเวทีเสวนา ประกอบด้วย Dr.Xavier MARI นักชีววิทยาและนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาของประเทศฝรั่งเศส ณ กรุงฮานอย ศ. ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
สถาบันนิด้า รศ. ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา อาจารย์ประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คุณวาริศา สีหิรัญวงศ์ สมาชิกกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้นำโครงการ Right to Clean Air และ ผศ. ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS)

ผู้อำนวยการ UddC-CEUS ได้อภิปรายว่า ปัญหามลภาวะทางอากาศในกรุงเทพฯ มีสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งจากรถยนต์ และเป็นที่ทราบกันดีว่า คนกรุงเทพฯ นิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะเดินทางในชีวิตประจำวัน ล่าสุดปี 62 พบว่ามีรถยนต์จดทะเบียนกว่า 11 ล้านตัน ประกอบกับ กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ขยายทางราบ คนจำนวนมากเดินทางจากย่านชานเมืองเข้ามาทำงานในย่านใจกลางเมือง ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาคือการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนคุณภาพ สามารถจูงใจให้ผู้คนเดินทางแบบไม่ใช้รถยนต์ ตลอดจนการสร้างเมืองเดินได้ ด้วยการลงทุนในโครงสร้างส่งเสริมการเดินเท้า ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของเมืองล้มลุก (resilient city) ที่พร้อมเผชิญความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตอันใกล้ พร้อมยกตัวอย่างโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ค เชื่อมฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีด้วยพื้นที่สีเขียว ที่ไม่เพียงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดของเมือง แต่ยังช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อด้วยการเดินเท้า จากศึกษาของ UddC-CEUS พบว่า ดัชนีเมืองเดินได้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญภายหลังโครงการเปิดใช้งาน จากเดิม 49 คะแนน เป็น 76 คะแนน (เต็ม100)

ภายในงาน Bangkok's Night of Ideas UddC-CEUS ยังได้จัดนิทรรศการ “Stairway to Greener Bangkok” โดยแปลงพื้นที่อัฒจันทร์ทางขึ้นออดิทอเรียมชั้น 3 ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เป็นพื้นที่จัดวางนิทรรศการแสดงปัญหาและอุปสรรคของกรุงเทพฯ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ พร้อมกับเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างจำเป็นเร่งด่วน ด้วยการส่งเสริมเมืองเดินได้ ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ อาทิ โครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ค โครงการสะพานเขียว และโครงการทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน-คลองสาน หรือ ระเบียงธรรมสามศาสนา ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานชมนิทรรศการตลอดค่ำคืน

bottom of page