top of page

ตรวจความคืบหน้าสะพานด้วน

07/02/2020

กทม. จับมือทีมออกแบบเบื้องหลัง “พระปกเกล้าสกายปาร์ค” ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการ พร้อมหารือแนวทางออกแบบและพัฒนาสวนเชิงสะพานพระปกเกล้า รวมทั้งพิธีเปิดโครงการฯ 15 พ.ค. 63 นี้

7 ก.พ. 63 - ณ พื้นที่โครงการก่อสร้างสวนลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทย บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือโครงการ “พระปกเกล้าสกายปาร์ค” ผู้บริหารจากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย คุณสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง กทม. และ คุณสุรศักดิ์ วงศ์พุฒ ผู้อำนวยการส่วนออกแบบและพัฒนาเมือง สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. จับมือกับทีมออกแบบเบื้องหลังโครงการ ประกอบด้วย คุณจักรดาว นาวาเจริญ กรรมการและสถาปนิก N7A , อ.กชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิกผู้ก่อตั้ง LandProcess และ คุณปรีชญา นวราช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ฝ่าย Urban Design and Development ร่วมด้วย ผศ. ดร.จรรยาพร จุลตามระ ผู้อำนวยการวิจัยและออกแบบแสงสว่าง (LRIC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการพร้อมระดมความคิดเห็นเดินหน้าโครงการในหลายประเด็น

เช่น การออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างเสริมสร้างความปลอดภัย ตลอดจนการออกแบบภูมิทัศน์และแสงไฟอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่สีเขียวเชิงสะพานพระปกเกล้า เพื่อให้เกิดความเชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียวบนโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ค เกิดเป็นโครงข่ายพื้นที่สีเขียวที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ตลอดจนหารือในรายละเอียดการจัดพิธีเปิดโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ค ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนใช้งานเป็นเส้นทางสัญจรและเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ของเมือง ในวันที่ 15 พ.ค. 63 ที่จะถึงนี้

bottom of page