top of page

เสวนาชีวิตคนเมืองในมลภาวะ

13/02/2020

“ปอด หัวใจ อวัยวะภายใน พังไปพร้อมเศรษฐกิจก็เพราะฝุ่น PM 2.5” "รถจะชน เพราะโฆษณาบนจอ LED สว่างโล่จนบังทัศนวิสัย” "เสียงสัญญาณเตือนบนรถไฟฟ้าดังเกินไป...หรือพวกเราชินกันแล้ว”

มลภาวะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเมืองที่พวกเราจำเป็นต้องยอมรับหรือไม่...แล้วภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง? เชิญหาคำตอบจากเวทีเสวนาสาธารณะ Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ “อากาศ แสง เสียง” ในวันอังคารที่ 25 ก.พ.63 เวลา 17.30-19.30 น. (ลงทะเบียน 17.00 น.) ณ ชั้น 2 สามย่านโค-ออป ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ พบกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ที่จะชวนแลกเปลี่ยนในหลายประเด็น อาทิ

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการวิจัยคนเมือง 4.0 / ผศ.ดร.จรรยาพร สไตเลอร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและออกแบบการส่องสว่าง (LRIC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี / อ.ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ฝ่ายวิจัย (Urban Intelligence)

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง (CE.US) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เวทีสาธารณะ Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ “อากาศ แสง เสียง” จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-STS) โครงการวิจัย คนเมือง 4.0 ภายใต้แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง (CE.US) จุฬาฯ

bottom of page