top of page

เทศบาลนครเชียงใหม่ จับมือ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) และภาคีร่วมพัฒนา เดินหน้าโครงการ “เตียว หย้อง เมือง เชียงใหม่” เปลี่ยนเมืองเชียงใหม่ สู่ เมืองเดินได้-เมืองเดินดี

26/02/2020

คณะทำงานทำงานโครงการ “เตียว หย้อง เมือง เชียงใหม่” ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มใจบ้าน กลุ่มเชียงใหม่ เขียว สวย หอม เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เมืองเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จัดพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาย่านเดินได้ย่านเดินดีเชียงใหม่ หรือโครงการ “เตียว หย้อง เมือง เชียงใหม่” ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีคุณวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสนับสนุนโครงการ ด้วยเล็งเห็นว่า เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และมีคุณค่าแก่การส่งเสริม ตลอดจนการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว กระบวนการขับเคลื่อนที่หลายกลุ่มกำลังดำเนินการกันอยู่นั้น นับเป็นนิมิตหมายอันดีของเมือง เพราะเรื่องของการเดินเท้า ซึ่งเป็นเรื่องที่จับต้องได้ และคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองรวมถึงนักท่องเที่ยวยังเดินอยู่ เดินกิน เดินเล่น เดินจับจ่ายใช้สอย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการเดินเท้าจึงเป็นประเด็นที่น่าส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกฝ่าย แล้วก็รู้สึกดีใจที่เห็นทุกท่านมารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์โครงการในครั้งนี้

คุณสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยมีใจความสำคัญว่า เชียงใหม่เป็นเมืองที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้มีปัญหาด้านการจราจรและขนส่งมวลชน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการส่งเสริมการลงทุนในเมืองเชียงใหม่ ที่ผ่านมาเมืองได้ขยายตัวทางภาคการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว แต่ไม่ได้วางแผนรองรับด้านระบบขนส่งมวลชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงนิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทำให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศและฝุ่นควัน ดังนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่จึงร่วมกับภาคีพัฒนา เดินหน้าโครงการ “เตียว หย๊อง เมือง เชียงใหม่” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรด้วยการเดินเท้า ลดการใช้ยานพาหนะ และเตรียมต่อยอดสู่การวางแผนระบบขนส่งอย่างเป็นระบบ ระหว่างการเดินเท้า ปั่นจักรยาน และขนส่งมวลชน 

ด้านผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการ UddC-CEUS ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เชียงใหม่เมืองเดินได้กับการก้าวข้ามกับดักรายได้จากการท่องเที่ยวปานกลาง” กับคุณสุวารี วงค์กองแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ / คุณปวีณวรรณ นิลกำแหง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ / คุณชัชวาล ทองดีเลิศ สภาลมหายใจเชียงใหม่ / คุณณภัทร นุตสติ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแทมมารินวิลเลจ / ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) และหัวหน้าโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk) ดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ UddC-CEUS และผู้จัดการโครงการ GoodWalk

หลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม MOU และการเสวนาสาธารณะ ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ UddC-CEUS ในฐานะผู้เขียนหนังสือ Let’s Walk พาบางกอกออกเดิน ได้มอบหนังสือให้กับผู้มีเกียรติ ซึ่งจัดพิมพ์ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk)

โครงการนำร่องพัฒนาย่านเดินได้เดินดีเพื่อยกระดับสุขภาวะคนเมืองเชียงใหม่ “เตียว-หย้อง-เมืองเชียงใหม่” เป็นโครงการภายใต้ชุดโครงการพัฒนาย่านเดินได้เดินดีเพื่อยกระดับสุขภาวะคนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองรองของประเทศไทย โดย เทศบาลนครเชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ กรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS)

bottom of page