top of page

UddC-CEUS มอบสิ่งของจำเป็นให้ชาวย่านกะดีจีน-คลองสาน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต

โควิด-19

07/05/2020

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC-CEUS) มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็น อาทิ ข้าวสารจำนวน 1,000 กิโลกรัม อาหารแห้ง แผ่นรองเตียงผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ ให้กับชาวย่านกะดีจีน-คลองสาน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดซื้อจากการระดมทุนของคณะทำงาน UddC-CEUS รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 26,288 บาท และได้รับความเอื้อเฟื้อเป็นอย่างดีจาก มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน ประธานชุมชน 9 ชุมชนในย่านกะดีจีน-คลองสาน และสำนักงานเขตคลองสาน

โดยในวันนี้ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการ UddC-CEUS และเลขานุการและกรรมการมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับประธานชุมชน 9 ชุมชน ณ กะดีจีน-คลองสานสโมสร เพื่อนำไปดำเนินการส่งมอบต่อให้กับชาวชุมชนต่อไป หลังมอบสิ่งของจำเป็นให้ประธานชุมชนทั้ง 9 ชุมชน ผู้อำนวยการ UddC-CEUS ได้ลงพื้นที่ชุมชนวัดบุปผาราม ย่านกะดีจีน-คลองสาน ร่วมกับประธานและกรรมการชุมชน เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็นให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ติดเตียง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 10 หลังคาเรือน สร้างความปลื้มใจให้กับผู้มีความต้องการจำเป็นและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

ประธานชุมชน 9 ชุมชน ประกอบด้วย ร.ต.ประวิทธ์ แจ่มพงษา ชุมชนวัดประยูรวงศ์, คุณปิ่นทอง วงษ์สกุล ชุมชนกุฎีจีน, คุณวรชัย พิลาสรมย์ ชุมชนวัดกัลยาณ์, คุณวราภรณ์ ยังสันเทียะ ชุมชนบุปผาราม, คุณนุชนารถ สกุลกันต์ ชุมชนกุฎีขาว, คุณสโรช โลหะญาณจารี ชุมชนโรงคราม, คุณสัมฤทธิ์เอื้อโชติพณิช ชุมชนสวนสมเด็จย่า, คุณอุดม ศรีศุภภักดี ชุมชนช่างนาค-สะพานยาว และคุณฤทธิ์ชอบ กฤษณณคุปต์ ชุมชนท่าดินแดง เบื้องต้น ประธานชุมชน 9 ชุมชน จะดำเนินการแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับชาวชุมชนที่มีความต้องการเร่งด่วนเป็นลำดับแรก อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้จากมาตรการล็อคดาวน์ และผู้ว่างงาน

สำหรับบรรยากาศของย่านกะดีจีน-คลองสานในวันนี้ มีชีวิตชีวามากขึ้น ภายหลังมาตรการผ่อนปรนของภาครัฐและกทม. ได้ดำเนินการตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้ชาวชุมชนบางส่วน อาทิ ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กและร้านค้าหาบเร่แผงลอย สามารถกลับมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้สะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เร็วๆ นี้ หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย คณะทำงานในนามศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) และมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน จะดำเนินการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวในย่านอย่างแน่นอน

bottom of page