top of page

ผู้อำนวยการ UddC-CEUS แลกเปลี่ยนเรื่องผังเมืองญี่ปุ่นกับผู้กำกับหนังสารคดีชื่อดัง

04/06/2020

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) พูดคุยกับ คุณภาสกร ประมูลวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี เจ้าของผลงาน “ประชาธิป'ไทย” (Paradoxocracy) ร่วมกับคุณเป็นเอก รัตนเรือง โดยได้แลกเปลี่ยนในประเด็นผังเมืองญี่ปุ่น และความเปลี่ยนแปลงของเมืองญี่ปุ่นในมิติต่างๆ ทั้งการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตเมือง ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ UddC-CEUS ยังได้สะท้อนประสบการณ์ขณะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอธิบายประวัติศาสตร์การวางผังเมืองในประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชียและยุโรป และชี้ให้เห็นความสำคัญของการออกแบบวางผังเมือง ที่มีผลโดยตรงกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
.
ข้อมูลจากผู้อำนวยการ UddC-CEUS จะเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาโปรเจกต์ NEO TOKYO โดยคุณภาสกร ประมูลวงศ์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากวิกฤตโควิด-19 แฟนภาพยนตร์ของคุณภาสกร รอชมผลงานกันได้เร็วๆ นี้ครับ

bottom of page