top of page

15/06/2020

ลังสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ล่าสุด ได้เปิดท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อบริการรับส่งผู้โดยสารในประเทศแล้ว ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) นำโดย ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการ UddC-CEUS และคุณปรีชญา นวราช รองผู้อำนวยการ UddC-CEUS ได้ร่วมประชุมภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนภาคีพัฒนา หารือขอบเขตการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง UddC และภาคีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวพื้นที่กะตะ-กะรน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองภูเก็ต คุณสุวัฒน์ บุปผะโพธิ์ ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต คุณก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร PKCD ร่วมด้วย คุณธนกร อินทฤทธิ์ คุณก้องเกียรติ์ ก้องเสนาะ คุณกวี พูลทวีเกียรติ์ จากโครงการ Zero COVID ร่วมประชุม จากการประชุมหารือ คณะทำงานได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า UddC-CEUS จะมีส่วนร่วมในการออกแบบผังแม่บทเชื่อมโยงจุดยุทธศาสตร์ของในพื้นที่กะตะ-กะรนเข้าด้วยกัน ซึ่งรวมถึงบริเวณคลองปากบาง ที่ UddC-CEUS ได้ลงนาม MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีพัฒนาเมื่อปลายปี 2562

ท่านสามารถอ่านข้อเสนอของ UddC-CEUS ในการพลิกวิกฤตหลังโควิดให้เป็นโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวภูเก็ต ในประเด็น IMMUNITISED, HIGH TOUCH, HIGH TRUST: ฟื้นเมืองท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนด้วยการปลูกภูมิคุ้มกันเชิงพื้นที่ เสริมระดับการบริการ และสร้างความเชื่อถือระยะยาว โดย ผศ.คมกริช ธนเพทย์ และ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ได้ที่ The Urbanis

https://theurbanis.com/economy/14/05/2020/1471

bottom of page