top of page

26/06/2020

คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ฝ่าย Urban Intelligence เป็นผู้แทน ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการ UddC-CEUS ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และองค์ความรู้ในเวทีปรึกษาหารือเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เรื่อง “หาบเร่แผงลอยกับภาพอนาคตของกรุงเทพมหานคร” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มี นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ สช. เป็นประธานการจัดประชุม

การประชุมมีเป้าหมายพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งสร้างผลกระทบต่อชีวิตผู้คนทั้งมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร เช่น ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวา มีความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

มีนักวิชาการกลุ่มคนหลากหลายภาคส่วนที่ขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวร่วมประชุม อาทิ รศ.ดร.นฤมล นิราธร คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.บวร ทรัพย์สิงห์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการจัดการแรงงานและอาชีพ ฯลฯ

ก่อนหน้านี้ ผู้อำนวยการ UddC-CEUS เคยนำเสนอ “บาซูก้าผังเมือง” ต่อเลขาธิการ สช. ซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่เมือง เพื่อเน้นย้ำว่า ในเมืองกรุงเทพฯนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและโอกาสนั้นมีอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมให้ทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการที่มีรายได้ของเมือง

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://theurbanis.com/economy/05/06/2020/1856

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

bottom of page