top of page

10/07/2020

คณะทำงานโครงการพัฒนาคลองปากบางกะตะ จ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูภูเก็ตหลังโควิด-19: พื้นที่นำร่องคลองปากบางกะตะ-กะรน ในพื้นที่เทศบาลตำบลกะรน ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลกะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากคุณณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้คุณอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน อาทิ คุณทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต คุณสมปอง ดาบเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน คุณราเชน พันทรกิจ ปลัดเทศบาลตำบลกะรน คุณวันชัย แซ่ตัน ผู้อำนวยการกองช่าง คุณวินัย ชิดเชี่ยว กำนันตำบลกะรน คุณก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง คุณวิชัย ชัญญาสิริ ผู้บริหารบริษัท ยีเอ็มอาร์ จำกัด คุณอรัญ ทองรักษ์ บริษัท ยีเอ็มอาร์ จำกัด เป็นต้น

ด้านศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) โดย ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการ UddC-CEUS นำเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนาคลองปากบางกะตะ ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือการพัฒนากับภาคส่วนราชการ ท้องถิ่น และภาคีพัฒนาเมือง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานตลอดจนซักถามกรอบการทำงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีเป้าหมายพัฒนาเมืองภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก และฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองในทุกระดับและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้าน คุณกชกร วรอารม ภูมิสถาปนิกและกรรมการผู้จัดการ บ.แลนด์โปรเซส จำกัด (LANDPROCESS) นำเสนอแนวคิดการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ เพื่อนำมาปรับใช้ในโครงการนำร่องพัฒนาคลองปากบางกะตะ ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะแห่งใหม่ของเมืองกะตะ-กะรน ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะสามารถใช้งานได้ต่อไป

ภายหลังการนำเสนอแผนการดำเนินงาน ที่ประชุมยังได้รับฟังข้อมูลและข้อซักถามต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุม มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาแบบโครงการ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่อีกด้วย ด้านทีม UddC-CEUS และ LANDPROCESS ยังได้ลงพื้นที่สำรวจคลองปากบางกะตะ ร่วมกับนักศึกษาคณะคณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อีกด้วย

bottom of page