top of page
107720609_1964222667044011_6995347157846
107720609_1964222667044011_6995347157846

press to zoom
108138555_1964222930377318_8595690336507
108138555_1964222930377318_8595690336507

press to zoom
107894122_1964223297043948_2157181309377
107894122_1964223297043948_2157181309377

press to zoom
107720609_1964222667044011_6995347157846
107720609_1964222667044011_6995347157846

press to zoom
1/5

10/07/2020

คณะทำงานโครงการนำร่องย่านเดินได้-เดินดี เพื่อยกระดับสุขภาวะคนเมืองภูเก็ต จัดการประชุมภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับเกียรติจากผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ตร่วมประชุมผลักดันโครงการ ประกอบด้วย คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรี คุณกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรี คุณถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรี คุณธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต และคุณพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) และ คุณกชกร วรอารม ภูมิสถาปนิกและกรรมการผู้จัดการ บ.แลนด์โปรเซส จำกัด (LANDPROCESS)

โครงการนำร่องย่านเดินได้-เดินดี เพื่อยกระดับสุขภาวะคนเมืองภูเก็ต เป็นส่วนหนึ่งแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูภูเก็ตหลังโควิด-19: พื้นที่นำร่องถนนดีบุก-ซอยสุ่นอุทิศ ในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาย่านเดินได้-เดินดีให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ตลอดจนผลักดันวาระการเดินในเมืองให้กลายเป็นวาระสาธารณะ เสริมสร้างกิจกรรมทางกายภาพและยกระดับสุขภาวะเมือง ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจากชุมชนและการท่องเที่ยว ด้วยการส่งเสริมการเชื่อมต่อการสัญจรด้วยการเดินเท้าอย่างมีคุณภาพ

คณะทำงานโดย UddC-CEUS และ LANDPROCESS ยังได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจย่านเมืองเก่าภูเก็ตร่วมกับนักศึกษาคณะคณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงกายภาพและการสัมภาษณ์จากผู้ใช้งานพื้นที่จริง นำไปต่อยอดแนวทางการออกแบบในอนาคต

bottom of page