top of page

01/08/2020

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ในฐานะหัวหน้าทีมออกแบบโครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ลงพื้นที่โครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ร่วมบรรยายในกิจกรรม ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/2563 จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ISA) โดยได้นำสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต-นักศึกษาสถาปัตยกรรม ทัศนศึกษาโครงสร้างฟื้นฟูโครงสร้างทิ้งร้างเก่าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสะพานและสวนสาธารณะแห่งใหม่ของเมือง ในนาม “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา”

ผู้อำนวยการ UddC-CEUS ได้บรรยายในหลายประเด็น อาทิ ความเป็นมาโครงการ กระบวนการออกแบบ ปัญหาและข้อจำกัด ประโยชน์ของโครงการ ตลอดจนอนาคตพื้นที่สีเขียวกรุงเทพฯ บรรยายร่วมกับ คุณกชกร วรอาคม หัวหน้าทีมภูมิสถาปนิก LANDPROCESS และ คุณจักรดาว นาวาเจริญ หัวหน้าทีมสถาปนิก N7A Architects บรรยายแนวคิดการออกแบบภูมิปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม ตามลำดับ

bottom of page