top of page

07/08/2020

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ร่วมเวทีเสวนา “บ้าน-ร้าน-ย่าน-เมือง” จัดโดย ใจบ้านสตูดิโอ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และคณะกรรมการพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ภาคประชาชน ณ ลานกิจกรรม หน้าห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียง หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ได้รับความสนใจจาก นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ ตัวแทนประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาสังคม และบุคคลผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อหาทิศทาง และกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในอนาคต

ผู้อำนวยการ UddC-CEUS ได้นำเสนอหัวข้อ “ความเป็นย่านกับการพัฒนาเมืองในอนาคต” โดยชี้ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาย่าน และนำเสนอกลไกการพัฒนาย่านที่เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วม เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ของย่าน ตลอดจนพัฒนาออนไลน์แพลตฟอร์มเป็นช่องทางที่เปิดข้อมูลเมืองเป็นสาธารณะ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการใช้ข้อมูลเมือง ที่จะเป็นส่วนต่อยอดในการให้ความเห็นหรือขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต่อไป

bottom of page