top of page

19/08/2020

คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) บรรยายพิเศษแบบออนไลน์ในหัวข้อ "ภูมิศาสตร์ ศาสตร์นี้มีที่มา" เพื่อแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาภูมิศาสตร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรายวิชา154108 Geography and Geographers ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์

bottom of page